De kracht van vergeving

WAT IS VERGEVING?

  “Ik vergeef je, maar ik vergeet het niet.”
Een bekende uitspraak voor ieder van ons. Maar wat is de ware betekenis van vergeving? Het is het maken van excuses voor de schuld van de persoon die ons beledigd heeft, en deze persoon daarna te behandelen alsof de fout nooit is gemaakt. Vergeving herstelt de relatie en gaat verder zonder enige gevoelens van wrok.

Go to the Englisch translation

WAT ALS WE NIET VERGETEN EN VERGEVEN?

Ons leven kan dan zowel mentaal, psychisch en geestelijk worden beïnvloed. Wanneer je niet vergeeft, draag je een zware last met je mee. Je hart en ziel worden verzwaard en dit kan je ongelukkig maken. Er ontstaan gevoelens van angst, onrust en ziekte. Wanneer je niet weet hoe je kan vergeven, dan vind je geen ware vrede in je hart. Door alleen maar te denken aan de persoon die jou beledigd of gekwetst heeft, krijg je negatieve gedachten. De herinnering eraan blijft in jouw hart en zal helaas niet vanzelf door de tijd verdwijnen. Iedereen zal dit herkennen. Laten we onszelf de volgende vraag stellen:
  “Hoe laat ik deze bitterheid achter mij, die mij berooft van innerlijke rust en vrede in mijn hart, ziel en gedachten?”
Haat en boosheid zijn giftige gevoelens en werken als een brandstof die de vlam van pijn voeden. Zij zijn geen oplossingen voor welk probleem dan ook. Het probleem wordt eerder vergroot dan opgelost. Wanneer daar eigen trots bij komt, ontstaan er gebroken relaties tussen ouders, kinderen, echtgenoten en vrienden. Jaren van scheiding, haat en onbegrip zijn het gevolg. Dit alles omdat we niet de moed hebben om te zeggen:
  “Vergeef mij.”
We zeggen eerder:
  “Deze persoon is echt te ver gegaan; Ik kan niet vergeven, want er is nooit sorry gezegd.”
Zodoende brengen wij een leven door met klagen over het kwaad dat ons is aangedaan. Wanneer de wrok toeneemt, gebeurt dit ook met onze eigen pijn. In werkelijkheid worden wij zelf het meest getroffen wanneer wij niet leren te vergeven. Het proces begint met het vergeven van jezelf. Wij hebben het recht om gelukkig te zijn en zijn niet verplicht om met deze last te leven.

DE KRACHT VAN VERGEVING

Hoeveel vreugde voelen wij niet wanneer iemand ons vergeeft of wanneer wij leren om diegene te vergeven die ons heeft gekwetst of beledigd? Er valt een grote last van ons af en precies daarvan worden wij gelukkig. Niet alleen ons eigen leven verandert, maar vergeving heeft ook een veranderende invloed op onze naasten, die krachtiger is dan welke vorm van boosheid of haat.

KIEZEN VOOR VERGEVING

In 2003 werd Ridgway beschuldigd en veroordeeld voor de moord op 48 vrouwen in de Verenigde Staten. Door familieleden werd hem het ergste lijden toegewenst. Hij bleef onverschillig toen zij hem vervloekten. De vader van een slachtoffer verraste iedereen met een ongewone reactie en zei:
  “Meneer Ridgway, er zijn hier mensen die u haten, maar ik ben niet een van hen. Ook al hebt u het mij bijna onmogelijk gemaakt om mijn overtuigingen na te leven, dit is wat God zegt: dat wij moeten vergeven, en dat is wat ik vandaag wil doen: Je bent vergeven.”
De moordenaar begon te huilen zoals niet eerder was gezien. De vergeving en de woorden van deze vader brachten hem ertoe berouw te tonen. Vergeven betekent niet dat je een overtreding goedkeurt. Degene die verkeerd doet, moet vroeg of laat gevolgen van de eigen acties dragen. De vader die van zijn vermoorde dochter hield, besloot de moordenaar te vergeven en de gevolgen in Gods handen te laten.

GEVOLGEN VAN VERGEVING

Vergeving is een moeilijke stap, maar deze stap werkt bevrijdend en is de moeite waard. In de plaats van wraak en boosheid komen gevoelens van vrede en blijdschap. Vergeving is niet alleen een kwestie van geloof. Elke gelovige of niet-gelovige kan op verschillende niveaus vergeving ervaren. Vanuit geestelijk oogpunt krijgt vergeving wel een volledige en diepgaande betekenis wanneer je als christen het ware voorbeeld volgt van Jezus Christus. De menselijke neiging is om degenen die we het meest liefhebben te vergeven, maar Jezus zei:
  “Houd van je vijanden.” Matthéüs 5:44.
Alleen God kan ons die oprechte liefde schenken voor degene die ons kwaad doet, kwetst of beledigt. We zullen die liefde niet in onszelf kunnen vinden.

CHRISTUS EN VERGEVING

Er zijn fouten die alleen kunnen worden vergeven met hulp van Christus. Uit eigen kracht ontrouw of misleiding vergeven is niet makkelijk. Voor volledige vergeving hebben we externe hulp nodig van Christus. Zijn vergeving is oneindig en perfect, en is niet oppervlakkig of gebaseerd op emoties. Hij zegt:
  “Ik, Ik ben het, Die uw overtredingen uitdelgt, omwille van Mijzelf, en aan uw zonden denk Ik niet.” Jesája 43:25.
Op het moment dat we ons echt bekeren, heeft Hij in Zijn grote liefde het vermogen om ons te zien alsof we nooit hadden gezondigd. Wat een troostrijke belofte om te weten dat God op ieder moment onze fouten kan vergeven:
  “Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven.” Matthéüs 6:14, 15.
Hoewel Gods vergeving oneindig is, zijn toch wij het die de grens bepalen. Als wij bereid zijn te vergeven, geeft God ons ook Zijn vergeving. Daarom moeten we God benaderen met de vraag of Hij onze trots wil wegnemen, en dienen we te leren onze lasten in Zijn handen te leggen. Dit is een ware geestelijke ervaring.
  “U, Heere, bent immers goed, mild om te vergeven en rijk aan goedertierenheid voor allen die U aanroepen.” Psalmen 86:5.

DE UITNODIGING VAN CHRISTUS

Christus vertelt ons:
  “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel.” Matthéüs 11:28, 29.
Het maakt niet uit wie je bent of welk geloof je hebt, alleen in Christus kun je ware rust vinden voor de ziel. Christus nodigt je vandaag uit, op dit moment, om Hem de last te geven die je zo lang hebt gedragen. Als je er oprecht vanuit je hart om vraagt, zal Hij je Zijn vergeving en vrede schenken. Vandaag kun je de ware kracht van vergeving in je ziel ervaren. Dat is ons oprechte verlangen. Zie hier de zeer interessante video over de kracht van vergeving.

OPDRACHT

Maak voor jezelf een lijst waarin je opschrijft en aangeeft wie je wilt vergeven. Breng het voor onze lieve Heer Jezus. Wanneer je bidt in de naam van Jezus Christus zal God bereid zijn jouw zonden te vergeven, de zonden van degene die je pijn hebben gedaan en zal je ware bevrijding ervaren. Heb je er behoefte aan om samen met iemand te bidden of heb je interesse om (gratis) Bijbelstudies volgen? Maak gerust een afspraak met ons via het contactformulier op de website.

THE POWER OF FORGIVENESS

WHAT IS FORGIVENESS?

  “I forgive you, but I can’t forget it.”
This is a familiar statement for us. But what is the true meaning of forgiveness? It is making excuses for the fault of the person that has offended us and afterwards treating this person as if the mistake never happened. Forgiveness restores the relationship and moves forward without feelings of resentment.

WHAT IF WE DO NOT FORGIVE AND FORGET?

Our lives can be affected mentally, physically and spiritually. When you can’t forgive you will carry a heavy burden. This weighs down both your heart and your soul, and leads to fear, feelings of unhappiness, unrest and illness. When you do not forgive, you will carry a heavy burden with you. Both your heart and soul cannot receive true peace. Just by thinking about the person who has offended or hurt you, creates negative thoughts. It is a memory that stays in your heart, that is enlarged and which unfortunately will not disappear by itself through time. Everyone can recognize him- or herself in the above story. The most important question that we should and must ask ourselves, is the following:
  “How can I leave this bitterness, that robs me of my inner peace and serenity in my heart, soul and thoughts, behind?”
Hatred and anger are toxic feelings and are the fuel that feeds the flame of pain, and do not solve the problem, but only make it worse. If we add our own pride to this then for example relationships between parents, children, spouses and friends are broken. Consequently years of separation, hatred and misunderstanding follow. And all this, because we don’t have the courage to say:
  “Forgive me.”
We often hear the following:
  Thus we can spend a lifetime complaining about the evil that someone else has done to us. But what is in it for us? The more the resentment grows the more our own pain will also increase. In fact we ourselves will be affected the most when we do not learn to forgive. The process of forgiveness starts with forgiving oneself. We have the right to be happy and we are not obligated to live with this burden.

THE POWER OF FORGIVENESS

How much joy do we feel whenever someone forgives us or when we learn to forgive the person that has hurt or offended us? It will be as if a huge weight is lifted from you. And that is just what makes you happy. This does not only transform our own lives, but it also has a changing influence on our loved ones, which is more powerful than any existing display of hatred.

TO CHOOSE FORGIVENESS

In 2003 Ridgway was accused and sentenced for the murders of 48 women in the United States. Most family members wished him the worst of suffering. The murderer remained almost indifferent while family members cursed him. The father of one victim surprised everyone with an unusual reaction saying:
  “Mister Ridgway, there are people here who hate you, but I am not one of them. Even though you have made it almost impossible for me to live according to my beliefs. This is what God says: “that we must forgive and that is what I want to do today. You are forgiven.”
At that moment the murderer started crying as never before had been seen. The forgiveness and words of this father made him show remorse about the wrong he had done. Forgiving doesn’t mean that we approve an offence. He that does something wrong must recognize the consequences of his own actions sooner or later. This father who loved his murdered daughter, still decided to forgive the murderer and leave the consequences in God’s hands. He chose for forgiveness.

CONSEQUENCES OF FORGIVENESS

To forgive others is a step which is often very difficult, but extremely liberating and worthwhile. Feelings and desires for revenge and resentment take the place of a feeling of peace and happiness. Forgiveness is not only a matter of faith. Every believer or non-believer can experience forgiveness on different levels. However from a spiritual point of view, forgiveness gets a full and profoundly true meaning as Christians follow the true example of Jesus Christ. The human tendency is to forgive those we love the most, but Jesus said:
  “Love your enemies” Matthew 5:44.
Only God can give us that true love to the one who harms, hurts or offends us. We shall not find that love within ourselves.

CHRIST AND FORGIVENESS

There are faults that can only be forgiven with the help of Christ. There are many people who try very hard to forgive the disloyal, misleading or negative actions done to them. However for complete forgiveness we need the external help of Christ. His forgiveness is infinite and perfect. It is not superficial or based on emotions. He says:
  “I, it is me. He who blots out your transgressions for My own sake and I do not think about your sins.” Isaiah 43:25.
The moment we truly repent He, in His great love, is able to see us as if we have never sinned. What a comforting promise it is to know that God can forgive our faults at this moment.
  “For if you forgive men their transgressions, your heavenly Father will also forgive you, but if you do not forgive men their transgressions, neither will your Father forgive your transgressions.” Matthew 6:14,15.
Though it is true that God’s forgiveness is infinite, we can make it finite. If we are willing to forgive, God will give us His forgiveness also. We determine the measure of our forgiveness. Therefore we should approach God with the question if He wants to take away our pride and we should learn to put our burdens in His hands. It is a true spiritual experience.

THE INVITATION OF CHRIST

  “Come to Me, all who are tired and burdened and I shall give you rest. Take My yoke upon you and learn from Me that I am meek and have a humble heart; and you will find rest for your soul.” Matthew 11:28, 29.
No matter who you are or what faith you have, only in Christ Himself you can find the true peace for your soul. Today, at this moment, Christ invites you to give Him the burden(s), that you have carried for so long. If you ask sincerely from your heart, He will grant it to you. See here the below a very interesting video about the power of forgiveness.

ASSIGNMENT

Make a list for yourself in which you write down and indicate who you want to forgive. Bring it for our dear Lord Jesus. When you pray in the name of Jesus Christ, God will be willing to forgive your sins, the sins of those who hurt you and will experience your true deliverance. Do you need to pray with someone or are you interested in following (free) Bible studies? Feel free to make an appointment with us.

Adresgegevens

Gemeente van Zevende Dags Adventisten Reformatiebeweging

Zendingshuis Rehoboth
Middachterlaan 2
6955 JC Ellecom, NL

tel. +31 (0)313416222
werkdagen tussen 9:00 en 12:00

Barmhartige Samaritaan

Om deze website goed te laten werken plaatsen we functionele cookies. We plaatsen analytische cookies om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor bezoekers. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.