Gezondheid door vertrouwen

Gezondheid door vertrouwen

Godsvertrouwen, zon, lucht, voeding, rust, beweging, water en matigheid zijn de geneesmiddelen, welke de mensen gegeven zijn om naar lichaam, ziel en geest gezond te worden.

Godsvertrouwen is wel het belangrijkste geneesmiddel, omdat het alle gemoedstoestanden omvat, welke zowel in gunstige als ongunstige zin op het lichamelijke gebeuren kunnen uitwerken. Geest en lichaam staan in nauwe verbinding met elkaar. Zo kunnen zorgen, angst, ontevredenheid, berouw, schuld, moedeloosheid en wantrouwen de levenskrachten ondermijnen.

Levensreform

Levensreform

Het leven, wiens laatste geheimen de mens nooit ontsluieren zal, speelt zich volgens vastgestelde wetten af, die van Goddelijke oorsprong zijn en wier minachting het verloop van het leven wijzigt.

Deze wijziging moet uiteraard voor de dragers van het leven, onverschillig of het om mensen, dieren of planten gaat, schadelijk zijn, want slechts de vervulling van de levenswetten kan een normaal onverkort verloop garanderen. Natuurlijk kan ook door de een of andere catastrofe leven vernietigd worden; hierdoor wordt het normale verloop onderbroken. Dit ligt in de afhankelijkheid van de levende wezens van aardse- en kosmische machten, die alle leven kunnen vernietigen.

De Acht Artsen

De Acht Artsen

Gezondheid is geen toevalligheid. Gezondheid vindt men in een gezonde levensstijl, die met de onveranderlijke levenswetten overeenstemt. Zo is een ziekte veelal ook geen toevalligheid.

Verkeerd eten, verkeerd ademen, verkeerd werken, verkeerd uitrusten en verkeerd denken zijn de oorzaken van ziekten. Het is onmogelijk te verwachten, dat men gezond blijft of geneest van een ziekte, als men zijn levensstijl niet in harmonie met deze wetten brengt.

Adresgegevens

Gemeente van Zevende Dags Adventisten Reformatiebeweging

Zendingshuis Rehoboth
Middachterlaan 2
6955 JC Ellecom, NL

tel. +31 (0)313416222
werkdagen tussen 9:00 en 12:00

Barmhartige Samaritaan

Om deze website goed te laten werken plaatsen we functionele cookies. We plaatsen analytische cookies om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor bezoekers. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens.